Kindcentrumraad

De kindcentrumraad (KC-raad)  

De KC-raad denkt mee over beleidszaken betreffende Kindcentrum De Scharmhof.
De KC-raad bestaat uit ouders en medewerkers van zowel onderwijs als opvang, met een zittingstermijn van 3 jaar.
Wanneer er een plekje vrij komt in de oudergeleding wordt er, door middel van een stemming, een nieuwe vertegenwoordiger van de ouders gekozen.
De bevoegdheden van de KC-raad zijn wettelijk geregeld. Zo mag de KC-raad altijd gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken die het Kindcentrum aangaan.
De directie woont – op uitnodiging van de voorzitter van de KC-raad – de vergadering bij om toelichting te geven en de KC-raad te informeren. De KC-raad vergadert ongeveer 6 keer per jaar.
Ouders kunnen de KC-raad bereiken via het mailadres: kcraad.descharmhof@ckcdrenthe.nl om een vraag te stellen over beleidsmatige zaken of om een zorg te delen.
Betreft het een klacht? Dan dient de ouder eerst met zijn/haar verhaal naar de leerkracht of de directie te gaan.
Mocht het gewenste resultaat dan nog uitblijven of is de ouder het oneens met de reactie, dan kan de ouder zich tot de KC-raad wenden middels een e-mail of een brief.